At gavne og fornøje


Som det fremgaar af denne Programtale, om man saa maa sige, saavel som af Foreningens dobbelte Navn: Guds Legems Lav Papegøjelav, det, den havde fælles med adskillige sam- tidige „Gilder”, var Formaalet med Lavets Oprettelse et dobbelt, nemlig at gavne og fornøje”; man vilde befordre Kærlighed og Enighed blandt Medlemmerne; man vilde virke for baade de Levendes og de Dødes Sjæles Frelse 1), i hvilken Henseende det kan bemærkes, at Lavet havde sit eget Alter med Alterkar i Budolfi Kirke, betjent af 1 eller 2 Kapellaner, der herfor nød fri Lavdrik; Alteret nedlagdes 1532, og Alterkarrene: Kalk og Disk samt Monstranshus, alt af Sølv, tillige med Messing-Alterstager, bortsolgtes da; man øvede Godgørenhed gennem Fattigpleje og
1) I Vedtægternes § 30 udtales, at Lavet mest er stiftet og begyndt for, at Guds Legems Tjeneste i den hellige Kirke derved med en kærlig og gudelig Hjælp kan ydermere øges og forbedres til alle Lavsbrødres og Søstres Salighed.

Fattigforsørgelse; man sørgede for Medlemmernes hæderlige Begravelse, og man holdt selskabelige Sammenkomster med stort. Forbrug af Spise- og navnlig Drikkevarer (Øl), Dans, Majfest og Fugleskydning.


1. Maj 1866 – altsaa for 100 Aar siden – vedtog Det broderlige Skydeselskab i Aalborg nye Love og gav dem følgende Indledning:
Da intet Selskab, hvor god Orden og Sædelighed skal iagttages, kan bestaae uden vedtagne Regler eller Love, saa har Aalborg broderlige Skydeselskab, fordi at de ældre Love af 17de April 1803 ere saa gamle, at de bør undergaae en Forandring, vedtaget følgende Love, hvor – efter ethvert Medlem i Selskabet har at rette sig.”
Med omtrent de samme Ord kunde Bestyrelsen motivere de revide- rede Love, som hermed foreligger.
Gammelt er Selskabet og gamle er de ældste Love, som de findes nedskrevet i Gildeskraaen fra 1441 *), og vel maa meget af det gamle vige for nye Tider og nye Skikke, men der er dog Ord og Bestemmelser fra de ældste Love, som lever videre i de nye Love af i Dag. Saaledes er Vendingen >>at gavne og fornøje<< i § 2 nøjagtig den samme, som findes i Gildeskraaen fra 1441 – Skydebroderen, der levede i Aalborg for mere end 500 Aar siden, taler her til os.
Et Selskab, som Det broderlige Skydeselskab – Papegøjegildet af 20. Maj 1431, maa naturligvis have Love, som Brødrene skal rette sig efter – men ikke alt kan nedskrives i Lovene.
Vi har i Selskabet en rig Arv af Traditioner, som det er enhver Skydebroders Pligt at efterleve, og Selskabet besidder heri en kostelig Værdi, som er Frugten af Generationer af gode Aalborgborgeres glade Liv i Selskabet, gennem det broderlige Samvær paa >>Bakken<< – et Samvær, som betyder en frigørelse fra Dagligdagen og dens Besværligheder.
Aalborg i Maj 1966
Poul Wendelboe

*) Gildeskraaen fra 1441 opbevares i Landsarkivet i Viborg.
3

Log ind for brødre