Information fra Bestyrelsen vedr. ny Forpagtning af Aalborgtårnet

Kære Brødre

Vi har iagttaget, at der aktuelt er en debat på nogle facebook-sider og nyhedsmedier vedr. den ny forpagtningssituation i Aalborgtårnet. Set i bakspejlet burde vi have informeret om det ny forpagtningsforhold tidligere, så spørgsmål og tvivl fra interesserede brødre var besvaret inden nyheden nåede omverdenen. Bedre sent end aldrig, men nedenfor en gengivelse af forløbet, baggrund og resultat.

Allerede medio 2022 havde vi nogle snakke om det samlede tilbud til gæster på bakken, dvs. til gæster i Skydepavillon og Aalborgtårn. Vi syntes der var plads til et samlet bedre tilbud. Derfor valgte vi kun at forlænge Helle Abildgaards forpagtning for 2023 sæsonen, hvor vi normalt har haft løbende 2 år. Kontrakten var med andre ord sat til udløb med udgangen af indeværende sæson, med mindre ny kontrakt blev indgået for 2024. I dette forår samledes Bestyrelsen med det ene punkt på agendaen at drøfte vores forpagtninger fremadrettet. Vi havde på dette tidspunkt erfaret, at der var virksomhedsarrangementer i Aalborgtårnet, der blev aflyst grundet vindforhold, men uden at alternativet med forflytning til Skydepavillonen blev tilbudt, at gæster i Aalborgtårnet så stedet som en grillbar i højden, at arrangementer på tværs af de 2 forpagtninger var vanskeligt gennemførbare, fx receptioner ifm. Bryllupper. Skylden herfor skal ingen klandres, det er bare situationen, når hver forpagter har hver sin egen forretning for øje.

Visioner, erfaringer, budgetter osv. blev vendt, og vi enedes om, at vi ville undersøge muligheden for en samdrift af de 2 forpagtninger med henblik på en bedre samlet oplevelse, bedre synergi, bedre kapacitetsudnyttelse og bedre kulinarisk tilbud. Der tegnede sig hurtigt et billede af, at den rigtige løsning var at tilbyde Charlotte Freudendal begge forpagtninger, såfremt hun så muligheder heri og havde mod på det. En forsigtig fortrolig føler blev rettet til Charlotte, og hun så store muligheder, perspektiver og forretning i at have begge forpagtninger, og hun udfærdigede herefter en forretningsplan med hendes ideer/visioner og et budget for driften, som blev forelagt Bestyrelse og Repræsentantskab. Det er således, at det jf. vores vedtægter er Repræsentantskabet, som godkender vores forpagtninger, og der var heldigvis solid opbakning til Bestyrelsens forslag.

Herefter er der gået en periode med kontraktformulering og forhandlinger, og på Repræsentantskabsmødet i september blev resultatet godkendt, hvorefter vi kunne underskrive kontrakter for begge forpagtninger. Straks herefter kunne formanden meddele Helle, at vi havde besluttet os for en ny model for vores forpagtninger og at vi derfor ikke ville indgå i en forhandling om kontrakt for årene fremad. Intentionen var klart, at dette skulle ske ved et møde personligt med Helle, men hun var desværre udenlands ifm. ferieafvikling, og derfor blev beskeden overbragt telefonisk. Ikke den mest optimale situation, men vi ville sikre hun fik informationen direkte fra os, og ikke ad omveje.

Det er bestyrelsen magtpåliggende at understrege, at vi har været glade for Helles 12 år i tårnet, og hendes betjening af gæster og skydebrødre. Men verden udvikler sig, og omverdenens forventning til vores tilbud ligeså. I det lys så vi med den valgte løsning en bedre fremtid for det samlede tilbud på Bakken, og fik Repræsentantskabets opbakning hertil.

Med broderlig hilsen

Bestyrelsen

Log ind for brødre