Indkaldelse Generalforsamling

April 2024

Generalforsamling

Det broderlige Skydeselskab

afholder sin ordinære generalforsamling

TORSDAG DEN 25. april 2024 Kl. 20.00 på skydepavillonen

Vi mødes kl. 18.00.

Der er igen i år spisning kl. 18.15 – FØR generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægternes § 12. Det reviderede regnskab ligger til gennemsyn fra d. 17. april hos kasserer Lars Lund Henneberg, Ved Bjerget 46, 9530 Støvring. Ønsker man at opstille til Selskabets repræsentantskab eller bestyrelse, bedes kandidatur meddelt Selskabets Formand snarest.

Dagsorden ifølge lovenes § 12 er som følger :

1) Valg af dirigent.

2) Formanden aflægger beretning om Selskabets virksomhed og status.

3) Kassereren fremlægger den reviderede og deciderede årsrapport for det forløbne regnskabsår.

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er :

– Næstformand Peter Nørkjær – modtager gerne genvalg

– Kasserer Lars Lund Henneberg – modtager gerne genvalg

– Steffen Treffer – modtager gerne genvalg

– Dan Brock-faber – modtager gerne genvalg

5) Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet. På valg er :

– Jan F. S. Sørensen – modtager gerne genvalg

– Ib Uhrenholt – modtager gerne genvalg

– Peter Korsbæk – ønsker ikke genvalg

– Ulrik Nielsen – ønsker ikke genvalg

– Søren Kollerup Madsen – modtager gerne genvalg

– Lars Kiær – ønsker ikke genvalg

– Finn Eriksen Møller – ønsker ikke genvalg

Her ud over ønsker Tommy Johannessen at udtræde af repræsentantskabet før tid.

Suppleanter :

– Lars Juhl Hansen – modtager gerne genvalg

– Gert Mark – modtager gerne genvalg

– Brian Rank – modtager gerne genvalg

6) Fastsættelse af kontingent og indskud.

Forslag fra bestyrelsen : Kontingentet har uændret været 1.000 kr pr år siden 2015. Udgifterne til vores drift har været ramt af den almindelige prisudvikling i samfundet (+20%), og vi står med de nye ejendomsvurderinger over for markant højere beskatning, som følge heraf. Aktuelt skal vi i 2024 betale 75.000 kr mere i 2024 end i 2023 – og ca. 100.000 mere end i 2015. Bestyrelsen vil derfor gerne anmode om Generalforsamlingens opbakning til at øge normal kontingentet til 1.250 DKK pr år, gældende fra 1. januar 2025

7) Indkomne forslag. Ingen

8) Eventuelt .

Med broderlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Poul Chr. Petersen Bach

NB! Emblem og medaljer skal bæres.

Log ind for brødre