Handelsbetingelser

1. DBS1431 oplysninger
Det Broderlige Skydeselskab,
C/o Lars Henneberg,
Ved Bjerget 46, 9530 Støvring
CVR: 47174414
Tlf. +45 60 80 02 10
Mail: Kasseren@DBS1431.dk

2. Anvendelse
Disse handelsbetingelser gælder for alle tilmeldinger til arrangementer, der udbydes af DBS1431 via. elektronisk tilmelding.

3. Priser og betaling
• Alle priser er i danske kroner DKK og er inkl. moms og registreringsomkostninger.
• Det fulde beløb hæves på betalerens konto med det samme.
• Såfremt der er tale om et arrangement, hvor DBS1431 giver tilskud, er tilskuddet fratrukket den oplyste pris. Ved accept af handelsbetingelserne accepteres prisen. Hvis tilmelderen fejlagtigt er gået ud fra, at der vil blive ydet tilskud, som skal fratrækkes den oplyste pris, kan det betalte beløb ikke kræves tilbagebetalt.
• Såfremt der leveres materialer (startnummer mv.) vil eventuelle leveringsomkostninger fremgå i forbindelse med købet.
• DBS1431 modtager betaling fra – Dankort, – Visa, – MasterCard (evt. flere). – Faktura til foreningen. • DBS1431 betaler gebyrer, der opkræves af betalingsindløser. Tilmelderen betaler selv eventuelle gebyrer, som egen kortudsteder måtte opkræve.

4. Levering
• Når tilmelderen har tilmeldt sig arrangementet, vil denne modtage en tilmeldingsbekræftelse i tilmeldingsportalen og via. e-mail (denne virker som adgangsbillet til arrangementet, medmindre andet fremgår af det enkelte arrangement).
• Såfremt der i forbindelse med tilmelding til et arrangement tilsendes materialer (startnummer mv.) finder købeloven anvendelse (med undtagelse af §§ 72-86) i forbindelse hermed. Leveringsbetingelser og eventuelle omkostninger vil fremgå i forbindelse med tilmeldingen.

5. Fortrydelsesret

• Ved rettidig afmelding refunderes det fulde beløb undtaget donationer. Beløbet vil blive tilbagebetalt inden rimelig tid efter berettiget afmelding.
• Ved for sen afmelding eller udeblivelse, foretager DBS1431 ikke tilbagebetaling af betalte beløb og har ret til at opkræve manglende beløb. NB: For så vidt angår Eksterne Skydninger ved Venskabsgilder er der ikke nogen fortrydelsesret 7 dage inden afgang.

6. Reklamation over mangler

• Såfremt arrangementet lider af en mangel, kan du gøre disse gældende over for DBS1431. For så vidt angår reklamation over mangler ved arrangementet skal dette ske ved skriftlig henvendelse til DBS1431 inden rimelig tid efter arrangementets afholdelse. I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om reklamation og mangelsbeføjelser.
• Ved reklamation over mangler rettes henvendelse til kasseren@DBS1431.dk

7. Ansvar

• Tilmelding i tilmeldingsportalen afhænger af brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i tilmelderens input eller valg ikke kan tilregnes DBS1431.
• Såfremt der indtastes fejlagtige oplysninger, kan disse berigtiges ved henvendelse til kasseren@DBS1431.dk
• Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at DBS1431 ikke kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under arrangementet, og som ikke kan tilskrives DBS1431.

8. Aflysning – Force majeure og for få tilmeldte
8.1
Force majeure
• I tilfælde af force majeure, er arrangøren berettiget til, at aflyse arrangementet (forud for og under arrangementet). • Force majeure foreligger, når planlagt afholdelse af arrangementet medfører, at det er uforsvarligt eller i øvrigt ikke er muligt, at afholde arrangementet og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som arrangøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset, f.eks. voldsomt uvejr, krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockouts, epidemier, pandemier eller lignende. • Arrangøren skal påberåbe sig force majeure inden 5 dage efter, at force majeure er indtrådt. • Såfremt arrangøren aflyser arrangementet (forud for og under arrangementet), som følge af force majeure, er arrangøren ikke ansvarlig for direkte- eller indirekte tab, som deltageren lider som følge af aflysningen. OBS: Såfremt en force majeure-begivenhed indtræder under- eller umiddelbart op til arrangementets afholdelse, vil der ikke ske tilbagebetaling af tilmeldings- eller ekspeditionsgebyr, som deltageren har afholdt.
8.2

For få tilmeldte
• DBS1431 er berettiget til at aflyse arrangementet, såfremt der er for få tilmeldte. En sådan aflysning kan ske senest 2 uger inden arrangementsdatoen, medmindre andet fremgår af den konkrete arrangements- /kursusbeskrivelse
• Såfremt DBS1431 benytter sig af aflysning efter dette pkt. 8.2, er DBS1431 ikke erstatningsansvarlig for noget direkte eller indirekte tab, deltageren måtte lide sig i forbindelse hermed.

9. Cookies

• DBS1431 anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på DBS1431.dk og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som bruger.

10. Persondata

• Når du anvender tilmeldingsportalen behandler vi dine personoplysninger med henblik på, at du kan modtage information vedrørende din tilmelding eller anden relevant information fra os. Personoplysninger anvendes ligeledes i forbindelse med deltager- og resultatlister.

Log ind for brødre